Flora

FLORAN PÅ HANÖ
Ungefär hälften av Hanös yta är täckt av skog som mestadels består av avenbok, ett av sveriges största, men också glesa inslag av andra lövträd som alm, ask, lind, björk, ek, rönn, vildapel, hassel och videarter. Om man följer de smala skogsstigarna känns det som att kliva in i en målning av John Bauer. Stämningen är närmast trolsk, då mossan ligger likt ett täcke över stenar och stigar, med höga ormbunkar som växer lite här och var.

Hela Hanö, utom bebyggelsen och fyrområdet är klassat som Natura 2000 område. Det finns planer på att omvandla Natura 2000 området till Naturreservat.

Övriga partier av öns bevuxna delar utgörs av ängs- och buskmarker. Buskarna bidrar starkt till öns skönhet genom sina vackra blommor och frukter.Det gäller särkilt hagtorn, olvon, slån, äppel- och nyponros. Bland buskagens örter är skogsviol, buskstjärn- och grässtjärnblomma vanliga. Här finns också bl a vit-, blå-, och gulsippa, smultron och liljekonvalje och orkidéerna grönvit nattviol och Sankt Pers nycklar.

Bland ängsmarkens många växter kan man se det skira darrgräset och den vackra kombinationen av gulmåra, ängsnejlika och blåklocka. När man vandrar på stigarna längs med stranden är det växter som den ljusblå strandastern och den meterhöga strandkvannen som är mest iögonfallande. Omkring 230 blomväxter har hittills noterats på Hanö. Bilderna på denna sida är bl a tagna ur boken "Hanös natur med utblickar längs Blekingekusten" skriven av Wilhelm Arenlind.

Väder på Hanö

Senaste nytt